Image associéeStrasbourg, 15 mars  -Serbia nuk ka zbatuar në mënyrë të kënaqshme asnjë nga trembëdhjetë rekomandimet e ofruara nga Grupi i Shteteve kundër Korrupsionit të Këshillit të Evropës (GRECO) në vend në korrik 2015,  njfton agjencia  elajemeve “Presheva Jonë” duke ju referuar raporti me te ri te Keshllit Evropian me seli ne Strasbourg (“Serbia has not implemented any of the recommendations on preventing corruption among parliamentarians, judges and prosecutors, says Council of Europe monitoring body“)

 

GRECO në mënyrë specifike rekomandoi që të ndërmerren masa për të përmirësuar më tej transparencën e procesit parlamentar, duke përfshirë sigurimin e afateve kohore të përshtatshme për paraqitjen e ndryshimeve dhe përdorimin e procedurës urgjente si përjashtim dhe jo si rregull. U theksua nevoja për të futur rregulloret e transparencës në kontaktet e parlamentarëve me lobistët dhe palët e tjera të treta, duke pasur parasysh rrezikun e madh të ndikimit të panevojshëm.

Vetëm përparim i kufizuar është arritur në lidhje me transparencën e veprimtarisë së Asamblesë Kombëtare, thotë GRECO në raportin e sotëm të pajtueshmërisë. Nevojitet një veprim më i vendosur në këtë drejtim, si dhe miratimi i një kodi të sjelljes dhe futja e rregullave për anëtarët e parlamentit se si ata bashkëveprojnë me lobistët dhe palët e treta.

Agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” duek cituar raportin e posapublikuar nga KE shkruan se “ndër rekomandimet e tjera të vitit 2015 ishin forcimi i pavarësisë dhe rolit të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial Shtetëror; ndryshimin e procedurave për rekrutimin dhe promovimin e gjyqtarëve, kryetarëve të gjykatave dhe prokurorëve, në veçanti duke përjashtuar Asamblenë Kombëtare nga ky proces dhe duke siguruar rekrutim të bazuar në merita; dhe reformën e vazhdueshme të sistemit të vlerësimit të performancës së gjyqtarëve dhe prokurorëve.”

Sa i përket gjyqtarëve, në raportin e përputhshmërisë GRECO mirëpret masat e marra për të zhvilluar më tej rolin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, për të përmirësuar objektivitetin dhe transparencën e procedurave për rekrutimin dhe promovimin e gjyqtarëve, si dhe për të trajnuar gjyqtarët në çështjet etike. Përtej një reforme të domosdoshme kushtetuese për të ndryshuar përbërjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe për ta përjashtuar Asamblenë Kombëtare nga procesi i rekrutimit të gjyqtarëve, GRECO pret një rishikim të sistemit të vlerësimit të performancës së gjyqtarëve.

Prokurorët janë në një situatë shumë të ngjashme me gjyqtarët. Janë ndërmarrë disa hapa për forcimin e rolit të Këshillit Prokurorial Shtetëror, për të shqyrtuar sistemin e vlerësimit të performancës për prokurorët dhe për t’i trajnuar ata për çështjet etike. Progres i mëtejshëm kushtëzohet nga reforma e ardhshme kushtetuese. GRECO përsërit thirrjen e tij ndaj autoriteteve serbe për të shqyrtuar kriteret për rekrutimin dhe promovimin e prokurorëve.

Duke pasur parasysh sa më sipër, GRECO arrin në përfundimin se niveli i përgjithshëm shumë i ulët i pajtueshmërisë me rekomandimet është “globalisht i pakënaqshëm”. GRECO, pra, i kërkon shefit të delegacionit serb të japë një raport mbi progresin në zbatimin e të gjitha rekomandimeve në pritje sa më shpejt të jetë e mundur, por më së voni deri më 31 tetor 2018.

SHPËRNDAJE