Komisioni per arsim parashkollor, fillor dhe te mesem  i cili vepron ne kuader te KN ne mbledhjen e mbajtur me 06.07.2011 paraqiti raportin e punes se tij qe nga themelimi dmth prej 01.01.2011 deri me 30.06.2011.


14 korrik/Presheva Jonë

Eshte hartuar dhe miratuar plani strategjik i  komisionit per arsim per vitin 2011/12.
Jane formuar komisionet per lende te vecanta per hartimin e planprogrameve shkollore, kontrollimin e perkthimit te teksteve, perkthimin e teksteve  etj.
Planprogramet
Jane aprovuar dhe jane dorezuar ne ministri te arsimit keto planprograme:
1.    Gjuhe shqipe

1.    Klasa  e shtate,
2.    Klasa e tete,
3.    Viti i pare, Gjimnazi i  pergjithshem,
4.    Viti i dyte, Gjimnazi i pergjithshem,
5.    Viti i Itrete, Gjimnazi i pergjithshem,
6.    Viti i katert, Gjimnazi i pergjithshem,
7.    Viti i pare, drejtime  profesionale me kater shkalle,
8.    Viti i dyte, drejtime  profesionale me kater shkalle,
9.    Viti i trete, drejtime  profesionale me kater shkalle,
10.    Viti i katert, drejtime  profesionale me kater shkalle,
11.    Viti i pare, drejtime  profesionale me tri shkalle,
12.    Viti i dyte, drejtime  profesionale me tri shkalle,
13.    Viti i trete, drejtime  profesionale me tri shkalle.

2.    Natyra dhe shoqeria – plani shtese prej 30 % nga kultura, historia dhe traditat kombetare

1.    Natyra dhe shoqeria per klasen e trete,
2.    Natyra dhe shoqeria per klasen e katert

3.    Kultura muzikore

1.    Kultura muzikore per klasen e pare te shkollave fillore,
2.    Kultura muzikore per klasen edyte te shkollave fillore,
3.    Kultura muzikore per klasen e trete te shkollave fillore,
4.    Kultura muzikore per klasen e katert te shkollave fillore,
        4. Historia – Plani shtese prej 30 % nga historia kombetare
1.    Historia per klasen e peste,
2.    Historia per klasen e gjashte,
3.    Historia per klasen e shtate,
4.    Historia per klasen e tete,
5.    Historia per vitin e pare, drejtimi gjimnazi i pergjithshem,
6.    Historia per vitin e dyte, drejtimi gjimnazi i pergjithshem,
7.    Historia per vitin e trete, drejtimi gjimnazi i pergjithshem,
8.    Historia per vitin e katert, drejtimi gjimnazi i pergjithshem,

Tekstet shkollore
Si  tekste origjinale jane dorezuar per botim keto tekste:
1.    Sejdi Bilalli dhe Ramadan Zejnullahu: Matematika per klasen e pare te shkollave fillore,
2.    Sejdi Bilalli dhe Ramadan Zejnullahu: Matematika per klasen e dyte te shkollave fillore,
3.    Sejdi Bilalli dhe Ramadan Zejnullahu: Matematika per klasen e trete te shkollave fillore,
4.    Sejdi Bilalli dhe Ramadan Zejnullahu: Matematika per klasen e katert te shkollave fillore,
5.    Sejdi Bilalli dhe Ramadan Zejnullahu: Fletore pune nga matematika per klasen e pare te shkollave fillore,
6.    Sejdi Bilalli dhe Ramadan Zejnullahu: Fletore pune nga matematika per klasen e dyte te shkollave fillore,
7.    Sejdi Bilalli dhe Ramadan Zejnullahu: Fletore pune nga matematika per klasen e trete te shkollave fillore,
8.    Sejdi Bilalli dhe Ramadan Zejnullahu: Fletore pune nga matematika per klasen e katert te shkollave fillore,
9.    Naile Mala Imami: Abetare,
10.    Naile Mala Imami: Fletore pune per Abetare,
11.    Naile Mala Imami: Liber leximi per klasen e dyte,
12.    Naile Mala Imami: Fletore pune per Liber leximi per klasen e dyte.
Tekstet nga matematika me fletore pune ( klasa e pare, dyte dhe trete)  si dhe liber leximi per klasen e dyte me fletore pune,  nxenesve te do tì jipen falas per vitin ne vijim.
Eshte  perkthyer kompleti i tekstetve nga matematika per klasen e gjashte .
Eshte duke u perkthyer teksti  i gjeografise  per klasen e peste.
Eshte duke u perkthyet teksti  i  historise per klasen e peste.
Eshte duke u perkthyer  natyra dhe shoqeria per klasen e trete dhe klasen e katert.
Jane duke u shkruar pjeset shtese prej 30 % nga natyra dhe shoqeria per klasen e trete dhe klasen e katert te shkollave fillore.
Jane duke u shkruar pjeset shtese prej 30 % nga kultura muzikore per klasen 1-2 dhe klasen  3-4 te shkollave fillore.
 Jane duke u hartuar tekste origjinale nga kultura muzikore per klaset 1-2 dhe 3-4 te shkollave fillore.
Eshte kerkuar leje nga Ministri I arsimit per lejimin e perdorimit te teksteve per shkolla fillore dhe te mesme per vitin shkollor 2011/12. Ende nuk eshte marre pergjigje pozitive.
Eshte kerkuar nga Ministri per lejimin e perdorimit te te Abetares me tekstet percjellese si dhe Liber leximi per klasen e trete dhe klasen e katert me fletore pune, nga Republika e Shqiperise.
Eshte dhene leje per publikim ne Web faqen e Ministrise se Arsimit te R.S. te praktikumit per arsimtare nga lenda Edukata qytetare per :
–    Klasen e peste te shkollave fillore,
–    Klasen e gjashte te shkollave fillore,
–    Vitin e trete te shkollave te mesme,
–    Vitin e katert te shkollave te mesme.

Ju bejme me dije se konkursi eshte gjithenje  i  hapur per hartimin e teksteve origjinale per shkolla fillore per te gjitha lendet. Te interesuarit duhet te dorezojne doreshkrimin e tekstit me se voni deri me 30.09.2011 komisionit per arsim pran KN ne menyre qe teksti tì nenshtrohet procedurave te parapara me ligj nga ana e ministrise se Arsimit te RS. Doreshkrimet mund te dorezohen edhe pas kesaj date, por ato tekste te pranuara mund te perdoren ne shkolla fillore per vitin shkollor 2012/13.
Gjithashtu ju bejme me dije se te interesuarit per perkthimin e teksteve shkollore nga gjuha serbe ne gjuhen shqipe mund te paraqiten ne zyret e KN ne Bujanoc.
Raporti i paraqitur u aprovua njezeri nga te pranishmit.

                        Nga sherbimi i komisionit per arsim                                 

SHPËRNDAJE