Maqedonia dhe Greqia më 21 mars do të përballen para Gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Për atëherë është caktuar debati për padinë e Maqedonisë kundër Greqisë, për shkelje të Marrëveshjes së përkohshme bilaterale, me pengimin e pranimit të Maqedonisë në NATO në Samitin e Bukureshtit.  Me këtë, procesi hy në fazën kryesore dhe pritet që aktvendimi të sillet më së shumti për gjashtë muaj apo deri në fund të vitit. Data akoma nuk është caktuar zyrtarisht nga Gjykata, por sipas burimeve greke, bisedimet do të zgjasin dy javë, duke filluar prej 21 marsit, kur të dyja palët do t’i elaborojnë argumentet e veta.

Hagë, 9 shkurt / AIK-Presheva Jone

Maqedonia parashtroi padi kundër Greqisë në Gjykatën në Hagë më 17 nëntor të vitit 2008, me arsyetimin se Athina me bllokadë ndaj anëtarësimit të Maqedonisë në NATO e ka shkelur nenin 11 të Marrëveshjes së përkohshme bilaterale të vitit 1995. Nga Gjykata ndërkombëtare e Drejtësisë kërkohet që ta urdhërojë Greqinë t’i respektojë obligimet e veta të parapara me Marrëveshjen e përkohshme, e cila është obliguese në mënyrë juridike për të dy vendet.  Athina paralajmëroi se mbrojtjen e vet do ta bazojë në atë se në Samitin në Bukuresht nuk ka pasur veto, por konsensus ndërmjet anëtareve që pranimi i Maqedonisë në Aleancë të shtyhet deri në zgjidhjen e kontestit për emrin. Greqia pohon edhe se ka kontra-argumente me të cilat do të përpiqet të dëshmojë, se Maqedonia ishte pala që e ka shkelur Marrëveshjen e përkohshme. Vendimet që i sjell Gjykata janë përfundimtare dhe juridikisht obliguese, ndërsa për zbatimin dhe respektimin e tyre kompetent është Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara.

Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë argumenton në ankesën e tij se i pandehuri shkelur të drejtat e tij sipas Marrëveshjes së Ndërmjetme do të ketë kundërshtuar, kur, në prill 2008, aplikimin e tij për t’u pranuar në Organizatës së Traktatit të’s (NATO). Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë mbështet, në mënyrë specifike, se Greqia “vuri veton” me kërkesën e tij për pranimin në NATO për shkak se ajo dëshiron të “zgjidhjen e konfliktit në mes të palëve në lidhje me emrin kushtetues të kërkuesit dhe në fakt një parakusht thelbësor “për këtë pranim.
Paditësi argumenton se ai “respektuar detyrimin të imponuara nga marrëveshja e përkohshme nuk kërkojnë për t’u emëruar si anëtar i NATO-s, nën një emër tjetër se” ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë “, dhe pohon se” qëllimi i … mosmarrëveshje nuk kanë të bëjnë direkt apo indirekt  për divergjenca që ka lindur mes palëve lidhur me emrin e saj]. “

SHPËRNDAJE