Projekti për pranimin e diplomave

Marrëveshja për pranimin e diplomave, është arritur më 21-22 Nëntor 2011, në kuadër të dialogut në mes të Prishtinës (Kosovës) dhe Beogradit (Serbisë), dialog ky i lehtësuar nga BE-ja. Ajo vërteton se Asociacioni i Universiteteve Evropiane, do t`i vërtetoj diplomat  e lëshuara nga institucionet e akredituara të arsimit të lartë në Kosovë, që ato të pranohen në Serbi, në lidhje me arsimimin e mëtutjeshëm dhe/ose punësimin në sektorin publik.

SPARK-u është duke punuar si partner në procesin e implementimit dhe ka hapur një zyrë në Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë në Prishtinë, prej ku ata do të mbikëqyrin verifikimin e parë të diplomave, do t`i përkrahin kandidatët dhe do t`a ndihmojnë procesin e verifikimit që do të kryhet nga Asociacioni i Universiteteve Evropiane.

Lexo njoftimin për shtyp këtu

 

Për të aplikuar për Pranimin e Diplomës

Të gjithë kandidatët e interesuar, që kanë marrë një diplomë nga një institucion i arsimit të lartë në Kosovë, duhet të paraqesin:
1.  Formularin e aplikimit të plotësuar në gjuhën Angleze, Shqipe ose Serbe (shih formularët më poshtë);

2.  Diplomën;

3.  Shtojcën e diplomës;

4.  Pasqyrën e notave/ certifikatën e notave.

 

Ju lutemi vini re: Në mënyrë që personeli jonë të konfirmojë validitetin e dokumenteve tuaja, kur të aplikoni personalisht, ju duhet të sillni origjinalin si dhe kopjen legale/të vulosur e të vërtetuar (nga përkthyesit e autorizuar), të secilit prej tre dokumenteve të fundit. Diploma, shtojca e diplomës dhe certifikata e notave, duhet të merren në universitetet përkatëse ku kandidati ka studiuar.

Aplikimet duhet të parashtrohen personalisht në zyrën e SPARK-ut, që ndodhet në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Zyra është e hapur gjatë ditëve të punës prej orës 08:00-12:00.

 

Adresa:

SPARK Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Kati i parë, Zyra 103

Agim Ramadani p.n., 10 000

Prishtinë, Kosovë

 

Për më shumë informata, ju lutemi të mos hezitoni të na kontaktoni nëpërmjet të postës elektronike [email protected] dhe/ose nëpërmjet të telefonit +377 (0)44 810 082.


JA EDHE ADRESA (LINKU) PËR ATA TË CILËT DUAN TË PLOTËSOJNË FORMULARIN PËR TË BËRË APLIKAQCIONIN E DIPLOMËS SË TYRE

 

http://www.spark-online.org/images/stories/documents/diploma_acceptance/pranimi_i_diploms_universitare_shqip.pdf

 

*Vërejtje: ju duhet të sillni me vete origjinalet dhe kopjet e vërtetuara ligjërisht 1 nga secila prej këtyre tri dokumenteve kur të aplikoni personalisht, në mënyrë që personeli ynë.Ju lutemi të keni parasysh që vula për vërtetim nuk duhet të përmbaj logo-n shtetërore apo t’i referohet republikës.

—————————————————-

 

Diploma Acceptance Project PDF Print E-mail

 

The agreement on diploma acceptance was reached on 21-22 November 2011, in the framework of EU-facilitated dialogue between Pristina (Kosovo) and Belgrade (Serbia). It establishes that the European University Association will certify diplomas issued by accredited higher educational institutions in Kosovo to be accepted in Serbia, in connection with further education and/or public employment.
SPARK is working as a partner in the implementation process, and has opened an office in the Ministry of Education Science and Technology in Pristina, where they will oversee the first diploma verification, support applicants, and facilitate in the certification process, carried out by the European University Association.
Read Press Release here

To apply for Diploma Acceptance

(for Albanian/Serbian, scroll down)

All interested candidates, who have received a diploma from a higher educational institution in Kosovo, need to submit:

1.  Completed application form in either English, Albanian or Serbian (see forms below);
2.  Diploma;
3.  Diploma supplement;
4.  Transcript of records / certificates of grades.
Please note: You should bring the originals as well as a legally / stamped, certified copy (by authorised translators) of each of the last three documents when applying in person, so our staff can confirm the validity of your documents. Diploma, diploma supplement and the transcript of records should be obtained by respective universities where the applicant has studied.
Applications need to be submitted in-person to the SPARK office located in the Ministry of Education Science and Technology. The office is open on working days from 08:00-12:00.
Address:
SPARK Ministry of Education, Science and Technology
First Floor, Office 103

 

Agim Ramadani n.n., 10 000
Prishtinë/ Pristina, Kosovë/Kosovo
For more information, please do not hesitate to contact us via e-mail at [email protected] and/or by phone at +377 (0)44 810 082.

 

 

SHPËRNDAJE