Sezoni i festave ka filluar! Së bashku me të, faqja jonë ka filluar të marrë pyetje në lidhje me të drejtën tuaj për pushim vjetorë.

Ekipi site Preshevajone.com ju ka dhënë përgjigje për pyetjet më të zakonshme në lidhje me këtë temë “Përgjigjet e avokatëve”, e cila gjendet në faqen tonë.

Ky doracak do t’ju ndihmojë të informoheni për të drejtat dhe obligimet tuaja lidhur me lejen vjetore të përshkruar në Aktin aktual të Punës.

Është e rëndësishme të dimë në fillim!!!

Kur është e drejta për pushime?

Nëse jeni të punësuar për një periudhë të caktuar ose të papërcaktuar, e drejta e të punësuarit për të marrë një leje vjetore fitohet në vitin kalendarik pas një muaji të punës së pandërprerë nga data e marrëdhënies së punës me punëdhënësin.

Në çdo vit kalendarik, punëmarrësi ka të drejtën e një pushimi 20-ditor, i cili përcaktohet me aktin e përgjithshëm dhe me kontratën e punës.

Gjatësia e pushimeve në lidhje me vitet e shërbimit?

Kohëzgjatja e pushimit vjetor përcaktohet nga fakti se minimumi ligjor i 20 ditëve të punës është rritur në bazë të kontributeve të punës, kushteve të punës, përvojës së punës, aftësive profesionale të punonjësit dhe kritereve të tjera të përcaktuara me aktin e përgjithshëm ose kontratën e punës.

Nëse keni mbi 30 vjet shërbim ose mbi 55 vjeç, dhe akti i përgjithshëm i kompanisë suaj në këtë rast përshkruan një pushim prej 30 ditësh, ju keni të drejtë të kërkoni një pushim 30-ditor nga punëdhënësi juaj.

Kush vendos për përdorimin e pushimit vjetor?

Në varësi të nevojës së punës, punëdhënësi vendos për kohën e përdorimit të pushimit vjetor, me konsultimin paraprak të punonjësit. Punëdhënësi nuk ka të drejtë të kërkojë nga Punëdhënësi nuk ka të drejtë të kërkojë që një punonjës të kthehet para kohe nga pushimet e tij.

Nëse punëdhënësi nuk i përmbahet dispozitave të përcaktuara të ligjit, mund të aplikoni në inspektimin e punës. Për një shkelje të dispozitave të ligjeve që rregullojnë pushimet vjetore, një gjobë prej 400,000 deri në 1,000,000 dinarë është parashikuar për një punëdhënës me personalitet juridik.

Të gjitha kërkesat monetare që rrjedhin nga punësimi skadohen brenda tre vjetëve nga data e detyrimit.

Afati i fundit për përdorimin e ditëve të pushimeve të papërdorura?

Ligji përcakton se në çdo vit kalendarik, i punësuari ka të drejtë në pushim vjetor në kohëzgjatje të përcaktuar me aktin e përgjithshëm dhe kontratës së punës, një minimum prej 20 ditë pune, me kusht që, kur përcaktimin e kohëzgjatjes së pushimit vjetor, java e punës si pesë ditë.

Pushimi përdoret një herë, ose në dy ose më shumë pjesë. Nëse punonjësi merr pushimin vjetor në pjesë, në pjesën e parë të mirën e të paktën dy javë të pandërprerë të punës gjatë vitit kalendarik dhe pjesa tjetër deri më 30 qershor të vitit të ardhshëm.

Në varësi të nevojës së punës, punëdhënësi vendos për kohën e përdorimit të pushimit vjetor, me konsultimin paraprak të punonjësit.

Vendimi për përdorimin e lejes vjetore të një punonjësi duhet të dorëzohet jo më vonë se 15 ditë përpara datës së caktuar për fillimin e përdorimit të pushimit vjetor. Pavarësisht, në qoftë se përfitimet pushime në kërkesë të punëmarrësit, vendimi për punëdhënësin pushimit vjetor mund të paraqesë vetëm para pushimeve vjetore.

Punëdhënësi mund të ndryshojë kohën e caktuar për shfrytëzimit të pushimit vjetor, nëse kërkohet kështu nga puna, jo më vonë se pesë ditë pune para datës së caktuar për shfrytëzimin e pushimit vjetor. Prandaj, punëdhënësi vendos për përdorimin e pushimeve vjetore dhe nuk është i detyruar të ju japë përdorimin e lejes vjetore në periudhën në të cilën dëshironi.

Neni 68 i Ligjit të Punës përcakton se një punonjës nuk mund të heqë dorë nga e drejta e tij në pushim vjetor, as nuk është kjo e drejtë mund të mohohet ose të zëvendësohen me kompensim monetar, përveç në rastin e përfundimit të punësimit.

Kompensimi për pushime të papërdorura?

Punëdhënësit nuk ju lejojnë përdorimin e pushimit vjetore, atëherë ju keni të drejtë për kompensim. Ligji përcakton se në rast të ndërprerjes së punësimit, punëdhënësi duhet t’i paguajë punëmarrësit që nuk ka përdorur pushimet në tërësi ose në pjesë, pagesa e kompensimit financiar në vend të pushimit vjetor në pagën mesatare në 12 muajt e mëparshëm, në proporcion me numrin e ditëve të pushimit vjetor të pashfrytëzuar.

Punëdhënësi është i detyruar të paguajë detyrimet e mësipërme brenda 30 ditëve nga dita e pushimit të punës.

Puna gjatë pushimeve dhe kufizime të përkohshme për punë gjatë pushimeve?

Në qoftë se punonjësi gjatë pushimit vjetor, përkohësisht i paaftë për të punuar nën rregullat për sigurim shëndetësor – ka të drejtë që, me mbarimin e atij paaftësisë për punë përdorimin e vazhdueshëm të pushimit vjetor.

Një punonjës ka të drejtë për një pagë në rritje për të punuar në festat publike, të cilat janë ditë joproduktive, vetëm nëse ato ditë po punojnë. Festat që nuk janë ditë pune në përputhje me ligjin, mungesa nga puna me kompensim të pagës dhe paaftësisë së përkohshme për punë në pajtim me rregullat për sigurim shëndetësor, nuk janë të përfshira në ditët e pushimeve.

Njoftim i Përkohshëm për Parandalimin e Punës?

Punëdhënësi mund të jenë të punësuar për t’iu referuar analizës se duhur në institucionin mjekësor të caktuar nga punëdhënësi, me shpenzimet e tij, për të përcaktuar rrethanat që kanë të bëjnë me pamundësinë e përkohshme për të punuar apo për të përcaktuar ekzistencën e rrethanave të përmendura më lart në ndonjë mënyrë tjetër në pajtim me rregullat e përgjithshme. Refuzimi i një punonjësi për t’iu përgjigjur thirrjes së një punëdhënësi për të kryer një analizë konsiderohet pa respekt për disiplinën e punës.

Pushime kolektive?

Në rastin e përdorimit të një pushim veror, punëdhënësi mund të nxjerrë një vendim mbi punonjësit pushime deklaruar dhe njësitë organizative në të cilat ata punojnë dhe gjithashtu nxjerr në pah bordit njoftimin së paku 15 ditë para datës së caktuar për shfrytëzimin e pushimit vjetor, e cila konsiderohet të jetë zgjidhje dorëzohet tek punonjësit.

Punëdhënësi mund t’i japë punëdhënësit vendimin për përdorimin e pushimit vjetor, në formë elektronike, dhe me kërkesë të punëdhënësit, punëdhënësi është i detyruar ta paraqesë me shkrim këtë vendim.

Leja e papaguar?

Ligji përcakton që një punëdhënës mund të lejohet, por jo i detyruar, të lëshojë një punonjës pa kompensim (pushim pa pagesë). Gjatë punonjës pushim pa pagesë të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga marrëdhënia e punës, me përjashtim të disa të drejta dhe detyrimet e ligjit, aktin e përgjithshëm dhe kontratën e punës e saj parashikon ndryshe.

Gjatë pushimit të papaguar, punëdhënësi ka të drejtë të anulojë nga punonjësi. Pas kthimit nga pushimi i papaguar, punëdhënësi përsëri i raporton punonjësit. Punëdhënësi mund të miratojë të largohet pa kompensim të pagës (pushim pa pagesë), pavarësisht nëse ju punoni për një periudhë të caktuar ose të pacaktuar kohe.

SHPËRNDAJE