Shkruan: Dr. Hatixhe AHMEDI

Njëri nga njerëzit e devotshëm dhe të urtë ka thënë “Lailahe il-lallah” shumë herë aty ku ishte, kur lëvizte dhe vazhodnte thoshte vazhdimisht, pastaj heshti.

 Pas kalimit të një viti e përsëriti edhe një herë. Melaiket i thanë: “Ne nuk jemi ndal së shkruari veprat e mira të tua të vitit të kaluar.

Vëlla dhe motër: Nuk ka fjalë që shqiptohet më lehtë dhe arrihet sevab i madh se sa shqipitimi i fjalës “Lailahe il-lallah”.

I dashur nëse e shpërndan dhe e shqiptojnë dhjetë njerëz që ti je bërë shkas për këtë atëherë:

 Kur të rëndon ty kjo botë mos thuaj:

O Krijuesi Im unë kam mund të madh (sprova të mëdha)….. por thuaj: O mundim (o sprova ime) unë e kam Krijuesin e Madh.

 Allahumme sal-li ala sejjidina Muammedin ve ala ali sejjijdina Muhammed kema sal-lejte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime innke hamidun mexhid.

O Allahu im dërgoji salavatet tona  mbi Zotriun tonë Muhammedin a.s. dhe mbi familjen e Tij ashtu sikur që ia ke dërguar Ibrahimit dhe familjes së Tij, vërtetë tij je që i pranon falenderimet dhe i Shenjtë.

 Dërgoje këtë letër tek 10 persona, pas një ore do të fitohen 10 milion salavate për më të Dashurin tonë në faqen tënde me lejen e Allahut xh.sh.

 Vërejtje’

Mos të lozë shejtani në kokën tënde ta lexosh dhe ta lësh anash duke të thënë që e dërgon pas pak çasteve.</span>

Kur ti je i ulur në Ditën e Madhe të Kijametit edhe atë afër Xhennetit, e llogarit veten por e sheh se nuk ke mundësi që të hysh në të, e paprtimas të vjne një kodër e tërë të mirash por ti nuk e din se nga të vie kjo dhe prej ku????

Atëherë: Vazho të thuash fjalën “Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil adhim” dhe dërgoja të gjithë atyre që i ke të regjistruar në adresën tënde elektronike në mënyrë që këto kodra të mbushen me të mira.

 

 ALLAHU TË GJITHËVE UA SHPËRBLEFTË SECILËN PUNË TË HAJRIT

Dua për shtimin e rrizkut, dhashtë Allahu që kjo dua të jetë shkas për shtimin e rizkut tonë nga ana e Allahut të Madhëruar

MUNDOHU QË TA SHPËRNDASH DO TË HAPEN TY DYERT E RRIZKUT

O Allahu im në qoftë se rizku im është në qiell ma zbrit, në qoftë se është në tokë ma nxjerr nga toka, në qoftë se është larg nga unë më afro atë, në qoftë se është afër atëherë më lehtëso, në qftë se është pak shumoje atë, e në qoftë se është shumë atëherë më beko mua në të.”

 Leximi i sures El- Fatiha (Elhamdulil-lahi) e largon hidhërimin e Allahut.

 Leximi i sures Jasin (Jasin vel Kur’anil Hakim) e largon etjne në Ditën e Kijametit.

 Leximi i sures Mulk (Tebarekel-ledhi) i largon dënimet (mundimet) e varrit.

 Leximi i sures Kevther (Inna e’tajna) e largon armiqësinë.

 Leximi i sures Kafirun (Kul ja ejjuhel kafirune) ta largon kufrin (jobesimin).

 Leximi i sures Ihlas (Kulhuvellahu ehad) të largon nga nifaku (dyftyrësia).

 Leximi sures Felek (Kul eudhu birrabbil Felek) të largon nga xhelozia.

 Leximi i sures Nas (Kul eudhu birrabbinnas) të largon nga veseveseja (cytja e shejtanit të mallkuar).

SHPËRNDAJE