haliickcKush ishte dhe është i përfshirë dhe pse në Interpelancën 11, 3294, të paraqitur nga Wobmann Walter në Asamblenë Parlamentare të Zvicrës? Pa dhënë ndonjë koment, secilit që i intereson mund lexojë tekstin në vazhdim që më 18.03.2011, u shqyrtua në Parlamentin e Zvicrës.

Të gjithë ata që dëshirojnë ta lexojnë tekstin në origjinal mund t’i referohen lidhjes së këtushme: http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113294

ASAMBLEJA PARLAMENTARE – PARLAMENTI I ZVICRËS

CuriaVista–Shqyrtime parlamentare

11, 3294–Interpelancë

Hashim Thaçi dhe veprimtaritë kriminale të UÇK-së në Zvicër Dërguar nga Wobmann Walter Data e regjistrimit: 18/03/2011 Paraqitur në Këshillin Kombëtar Gjenda i diskutimeve: E likuiduar

Tekst i paraqitur Akuzat në dhjetor të vitit 2010 kundër kryeministrit të Kosovës, Hashim Thaçi, si pjesë e një raporti të Këshillit të Evropës në lidhje me krimet dhe shkeljet serioze të drejtave të njeriut. Është problematike se Thaçi ka përfituar nga statusi i refugjatit në Zvicër para luftës në Kosovë dhe në atë kohë veprimtari kriminale janë kryer nga Zvicra në emër të UÇK-së.

1. Për ç ‘arsye e ka marrë statusin e refugjatit Hashim Thaçi, XhavitHaliti, Bardhyl Mahmuti, Ramush Haradinaj, Azem Syla, Adem Grabovci, Jashar Salihu, Kadri Veseli dhe Ali Ahmetit, të gjithë udhëheqësit e UÇK-së (ju lutem të tregohet vitin e dhënies së statusit të refugjatit dhe arsyeja për secilin nga të cekurit)?

2. Para dhënies së statusit të refugjatit, organet kompetente zvicerane a kanë kërkuar informacione nga vendi i origjinës, apo nga vendet e BE ose organizatave ndërkombëtare informacione mbi këta individë, siç është e zakonshme gjatë procedurave të azilit? Nëse jo, pse nuk e kanë bërë? Nëse po, çfarë kanë sjellë hapat e ndërmarrë?

3. Cilët nga të cekurit më lartë kanë aktualisht leje qëndrimi ose leje qëndrimi të përhershme, dhe pse këto leje nuk u janë revokuar?

4. Cilët nga personat e mësipërm janë zhveshur nga statusi i refugjatit ose u është ndaluar hyrja në territorin e Zvicrës, dhe pse?

5. Raporti mbi sigurinë e Shtetit i vitit1998, i përmend konkretisht udhëheqësit e UÇK-së : Bardhyl Mahmuti (zëdhënës jashtë vendit i UÇK-së), XhavitHaliti (administrator financiar i UÇK-së) dhe Hashim Thaçi. Ai raport gjithashtu përcakton Zvicrën si një bosht të logjistikës dhe bazë e financimit të UÇK-së. Çfarë hapa autoritetet zvicerane kanë marrë për t’i dhënë fund kësaj situate?

6. Deri në çfarë mase tolerimi dhe prania e Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së në tokën zvicerane ka kërcënuar dhe kërcënon ende sigurinë e brendshme të vendit tonë?

7. Familja Bardhyl Mahmuti a ka marrë gjithashtu leje për të qëndruar ose për tu vendosur në Zvicër? Nëse përgjigja është afirmative, pse?

8. Pse Azem Syla, një bashkë-themelues i UÇK-së, posedon ende një vendbanim të përhershëm në Kantonin e Solothurn?

9.Pse Kadri Veseli, ish-kreu i shërbimit të fshehtë të paligjshme të Kosovës (SHIK), posedon ende leje të përhershme qëndrimi në Zvicër?

10. Pse Hashim Thaçi ka mundur të vendoset në Cyrih kur ai kurrë nuk ka marrë leje për të ndryshuar vendbanim?

11. Me vendim të Këshillit Federal të 3 korrik 2001, Xhavit Halitit iu ka ndaluar hyja në territorin zviceran. Pse kjo ndalesë nuk është aplikuar për të gjithë anëtarët e Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së?

Përgjigja e Këshillit Federal të datës 25. 05. 2011

Për arsye që lidhen me mbrojtjen e personalitetit, Këshilli Federal nuk është në gjendje të sqarojë disa pyetje në lidhje me parashtrimin interpelancës së autorit. Informacioni i kërkuar duhet të mbetet konfidencial (sipas nenin 7. al. 2 shkronja. c, Ligji Federal mbi Asamblenë Federale, SR 171, 10).

1. Veç një përjashtimi, të gjithë personat e emëruar kanë aplikuar për azil në Zvicër. Ata janë njohur si refugjatë dhe u është akorduar azili për një periudhë nga 20 nëntor 1986 deri 16 shkurt 1996. Ata kanë qenë në gjendje të provojnë ose të paktën të ngjajnë si të tilla se ata ishin ndjekur nga autoritetet e ish-Jugosllavisë për shkak të pikëpamjeve të tyre politike.

2. Autoritetet përgjegjëse për azil kanë shqyrtuar çdo kërkesë me kujdes dhe individualisht. Në veçanti, ata kanë kryer një numër të kontrolleve përmes ambasadës zvicerane në vendin e origjinës dhe në vendet fqinje të Zvicrës.

Shqyrtimi i kërkesave për azil është bazuar edhe në njohjen e situatës së të drejtave të njeriut dhe politikës në ish-Jugosllavi. Në kohën e marrjes së vendimit, autoritetet gjithashtu kanë shqyrtuar sistematikisht nëse ka arsye për të përjashtuar të drejtën e azilit (cf. Neni. . 53 i ligjit mbi të drejtën e Azilit, SR 142, 31, neni. 1F i Konventës mbi refugjatët (SR 0. 142. 30). 3. /7. /8. /9.

3. Duke pasur parasysh shpërndarjen e kompetencave ligjore lidhur me të drejtat e të huajve, autoritete kantoneve vendosin për akordimin apo revokimin e lejeve të qëndrimit. Siç u theksua më sipër, Këshilli Federal nuk mundet për arsye të mbrojtjes së privatësisë, të sigurojë udhëzime për statusin e qëndrimit të anëtarëve të familjeve të personave të lartë përmendur. Lidhur me të lartë cekurit, Këshilli Federal mendon se është e tepërt për të zhvilluar më tej informacionin e dhënë tashmë nga Departamenti Federal i Drejtësisë dhe Policisë DFJP), gjithmonë për arsye që lidhen me mbrojtjen e personalitetit.

4. Procedurat për revokimin e azilit janë ngritur kundër personave të përmendur në pyetjen 1 posa ka mbaruar lufta në Kosovës. Për ndalim-hyrjen lëshuar kundër Xhavit Halitit, ne i referohemi përgjigjeve në pyetjet 5 dhe 11. 5. Më 3 korrik 2001, Këshilli Federal ka vendosur në bazë të nenit 184 paragrafit 3 të Kushtetutës Federale (SR 101), për të marrë masa kundër protagonistëve të konfliktit në Maqedoni me qëndrim në Zvicër.

Në mesin e personave në shënjestër, Xhavit Halitit i është ndaluar hyrja në territorin zviceran pa leje, dhe atë deri në një njoftim (urdhër) të ri. Këshilli Federal gjithashtu ia ka ndaluar për të themeluar, për të përfaqësuar ose për të mbështetur organizatat, që kanë ndërhy dhe kanë përdorur dhunën në konflikt në Maqedoni, apo të njëjtat kanë mbështetur në mënyrë të tërthortë palët e ushtrimit të dhunës atje. Departamenti Federal i Drejtësisë dhe Policisë (FDJP) ishte përgjegjës për zbatimin e këtyre vendimeve.

Në disa raste të tjera, ka pasur indikacione që kanë çuar në përfundimin se personat e cekur të përfshirë në konflikt kanë qëndruar gjatë në zonën e konfliktit janë angazhuar aktivisht në favor të lëvizjes pro-shqiptare të përfshira në konflikt, edhe pse ata u ishin nënshtrohet dispozitave të legjislacionit zviceran për të huajt. Departamenti Federal i Drejtësisë dhe Policisë (FDJP) ka ndërmarrë masa kundër këtyre personave me origjinë nga ish Jugosllavia, masa këto që i takojnë fushëveprimit të kompetencave (Zyra Federale e Policisë dhe Zyra Federale për migrim). Këto masa kanë qenë të përqendruara kryesisht në statusin e tyre të qëndrimit. 6. Këshilli Federal ka arsyetuar masat e përshkruara në përgjigjen e saj për pyetjen nr. 5, se aktivitetet e protagonistëve të konfliktit në Maqedoni kërcënonin sigurinë e brendshme dhe të jashtme të Zvicrës. Aktivitetet e atyre që ishin përfshirë në konflikt rrezikonin marrëdhëniet midis Zvicrës dhe Maqedonisë dhe me shtetet e tjera, të cilat sikur Zvicër, përpiqeshin për të promovuar një zgjidhje paqësore në Ballkan dhe dënoi veprimet luftënxitëse të nacionalistëve shqiptarë. Për më tepër, këto aktivitete gjithashtu kishte rrezik të ushtroheshin nga Zvicra dhe kështu të rrezikonin sigurinë e vendit.

10. Ndryshimi i vendbanim rregullohet nga dispozitat e nenit 37 të Ligjit Federal për të huajt (LEtr), sipas të cilave mbajtësi (titullari) i lejes afatshkurtër apo lejes së qëndrimit të përhershëm duhet së pari të kërkojë leje nga kantoni i ri. Mbajtësi i lejes së qëndrimit ka të drejtën për të ndryshuar kantonin nëse nuk është i papunë, dhe në qoftë se nuk ka asnjë bazë për revokimin (shkarkimin) në kuptimin e nenit 62 LEtr. Poseduesi i lejes së qëndrimit ka të drejtë gjithashtu për të ndryshuar kantonin në qoftë se nuk ka asnjë bazë për shkarkimi bazuar në kuptimit e nenit 63 FNtr. Ndryshimi i kantonit bie brenda juridiksionit të kantoneve. Zyra Federale për Migrim nuk ka informacion më të saktë në lidhje me rastin.

11. Në vendimin e saj të 3 korrikut 2001, Këshilli Federal ka shqyrtuar situatën e njëmbëdhjetë personave të lartë cekur, të gjithë të konsideruar si kuadro të UÇK-së. Për tre individë, përfshirë këtu edhe Xhavit Haliti, janë aplikuar masa të bazuara direkt në Kushtetutën Federale. Për dy prej tyre, përfshirë këtu edhe Xhavit Haliti, Këshilli Federal ka lëshuar urdhrin për ndalimin e hyrjes se këta njerëz ndodheshin kryesisht jashtë vendit që nga viti 1998.

 

Për personin e tretë është dhënë ndalesa për shpërndarje të aktiviteteve propagandistike, shoqëruar me një kërcënim për dëbim në rast të mos respektimit të ndalesës, për shkak se ky person, në të vërtetë, banonte në Zvicër. Për tetë personat tjerë, Këshilli Federal është informuar se masat e nevojshme do të zbatohen nga DFJP (Zyrës Federale të Policisë së dhe Zyrës Federale për Migrim) për të marrë vendimet e duhura në lidhje me situatën e tyre, të tilla si revokim i statusit të refugjatit / ose revokimit të lejes së qëndrimit dhe / ose ndalim për hyrje në Zvicër.
Disa masa të dëbimit ndaj disa personave të lartë cekur janë ndërmarrë më vonelë /BotaSot (Përktheu : Sefedin Krasniqi)

 

SHPËRNDAJE